KARTAL LOFT

LOFT LIFE

Kartal Loft, which came to life in Kartal Yakacık, offers you a comfortable life with its quality material selection, meticulousness in fine workmanship, useful apartment plans, functional and modern interior design. Offering different apartment options from 2+1 to 5+1, Kartal Loft meets every expectation.

KARTAL LOFT

LOFT LIFE

Kartal Loft, which came to life in Kartal Yakacık, offers you a comfortable life with its quality material selection, meticulousness in fine workmanship, useful apartment plans, functional and modern interior design. Offering different apartment options from 2+1 to 5+1, Kartal Loft meets every expectation.

PRE-REQUEST FORM

FILL OUT THE FORM
WE'LL CALL YOU

ISTANBUL’S OBSERVATION
TERRACE, YAKACIK...

Istanbul is a fascinating city with a rich history, both historically and culturally, with its islands, the Historical Peninsula and the Bosphorus. Istanbul is a legendary city that shines with the wind dancing with its blue and the lights reflected in the sea at night.

Kartal Loft is being realized in Kartal Yakacık, which is described as the observation terrace of Istanbul in every period with its clean air, lush green nature and extraordinary view.

Kartal Loft is located in Yakacık, one of the oldest settlements of Istanbul, with the uniqueness of the landscape and the greenery of nature.

KARTAL LOFT WILL ADD VALUE

TO YAKACIK WITH ITS ELEGANT ARCHITECTURE!

Kartal Loft stands out with its stylish architectural design, large windows for uninterrupted views of the Islands, the sea and Istanbul, and large balconies for breathing in the fresh forest air.

Kartal Loft, designed according to the latest earthquake regulations, is one of the safest neighborhoods of Istanbul with its solid ground.

A PERFECT PROJECT
WITH ITS FUNCTIONAL
ARCHITECTURE

A PERFECT PROJECT WITH ITS FUNCTIONAL ARCHITECTURE

YOUR LANDSCAPE IS
GREEN AND BLUE,

YOUR LANDSCAPE IS
GREEN AND BLUE,

YOUR AIR IS VERY CLEAN!

Green as far as the eye can see on one side and the magic of the blue-toned landscape on the other awaits you. Close your eyes and imagine the deep blue sea in front of you and peaceful forests behind you from the window of your home. You can open your eyes right now; Kartal Loft offers you the opportunity to turn this dream into reality. While you are mesmerized by the sea and the Islands every day, the green slopes surrounding your home and the Aydos Forest and pond surrounding you will add a unique privilege to your life.

You will be a partner of these countless beauties with Kartal Loft, which has a fascinating view neighboring the clean air and warm people with a neighborly culture.

Gallery

SOCIAL AREAS

FULL OF ACTIVITY

The social areas of Kartal Loft, which completely changes the perception of the standard urban apartment building, will strengthen your neighborhood relations. You will enjoy spending time outdoors with your loved ones.

FLOOR

PLANS

LOCATION

Hürriyet Mah. Demirbağ St. 13-C Kartal Istanbul

444 4 958

Fill in the Form,
We Will Call You

MSY YAPI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA INTERNET ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MSY YAPI tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://msyyapi.com.tr/’da yer alan MSY YAPI Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı kapsamında, internet erişim kaydınızın tutulması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı doğrultusunda, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet erişimi sağlamanız yöntemi ile elektronik ortamda, internet erişim kaydınızın tutulması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://msyyapi.com.tr/’dan ulaşabileceğiniz MSY YAPI Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.